REJESTRACJA TELEFONICZNA 508 869 273 (ul.Wałbrzyska 9c- Klecina) , 504 169 170 (ul. Zawiszy Czarnego 52-Wojszyce)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZWYKŁYCH ORAZ DANYCH
SZCZEGÓLNYCH KATEGORII (TZW. DANYCH WRAŻLIWYCH)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
również „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot leczniczy Stomatologia Twój Uśmiech
Agnieszka Szpara z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zawiszy Czarnego 52, 52-241, tel .508869273,
504169170 .
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w postaci zbiorów danych medycznych pacjentów
Stomatologia Twój Uśmiech i możemy wykorzystywać je w następujących celach:
a. udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej, przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym
dane te są przetwarzane;
b. w celu udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych; – na podstawie art. 9
ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w
szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe możemy wykorzystywać w celu:
c. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1
lit b RODO);
d. wykonania ciążących na Stomatologia Twój Uśmiech obowiązków prawnych, np. wystawiania i
przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c
RODO);
e. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w
szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości
świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu
Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i
wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności
nadzoru i kontroli.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać: podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu
Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonaniu naszych czynności oraz innym administratorom,
w szczególności podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam
narzędzia teleinformatyczne (np. aplikację FELG Dent).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności
przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat
od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu
przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację
pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.
Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą
przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane
przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i

przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c. prawo do przenoszenia danych osobowych,
d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego uprawnionego
organu nadzoru, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO;
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu
na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia
dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych jest podstawą do odmowy udzielenia świadczenia
zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

 


Zapraszamy do naszego drugiego, nowego gabinetu przy ulicy Zawiszy Czarnego 52 we Wrocławiu